ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกันทำยาสีฟันสมุนไพร โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุคือ คณะครูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยสศัย (กศน.)

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกันทำยาสีฟันสมุนไพร โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุคือ คณะครูจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยสศัย (กศน.)

333

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมล้างห้องน้ำ ห้องส้วม และทำความสะอาด ณ บริเวณวัดดอนกระต่ายทอง

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมล้างห้องน้ำ ห้องส้วม และทำความสะอาด ณ บริเวณวัดดอนกระต่ายทอง

332

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ นำคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมวาง พานพุ่มและปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ นำคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมวาง พานพุ่มและปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ ประจำปี 2566

332

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา จัดเตรียมสถานที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา จัดเตรียมสถานที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดอ่างทอง

332

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9 ธันวาคม 2566 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบส.ราชสถิตย์ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ณ วัดองษ์ภาศนาราม

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบส.ราชสถิตย์ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี ณ วัดองษ์ภาศนาราม

335

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-3 บริการระบบไฟฟ้า บริการล้างเมร บริการต่อท่อประปา และบริการฉีดพ่นป้องกันยุงลายร่วมกับอสม.

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-3 บริการระบบไฟฟ้า บริการล้างเมร บริการต่อท่อประปา และบริการฉีดพ่นป้องกันยุงลายร่วมกับอสม.

432

26 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุรีย์พร นาคกุญชร รองปลัด อบต.ราชสถิตย์ และนายนิรันตร์ ป่านศรี นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดอ่าทอง ลงตรวจเยี่ยมบ้านนางสุภค หวังเดช หมู่ที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุรีย์พร นาคกุญชร รองปลัด อบต.ราชสถิตย์ และนายนิรันตร์ ป่านศรี นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดอ่าทอง ลงตรวจเยี่ยมบ้านนางสุภค หวังเดช หมู่ที่ 1

401

26 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ที่วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ คณะผู้บริหาร อบต.ราชสถิตย์ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วม แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวรรณา เฟื่องฟู ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน)

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ที่วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ คณะผู้บริหาร อบต.ราชสถิตย์ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วม แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวรรณา เฟื่องฟู ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน)

377

26 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

349

25 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ วัดดอนกระต่ายทอง เรียมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี 2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ วัดดอนกระต่ายทอง เรียมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี 2566

411

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ พันจำเอกสุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำภอไซโย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ พันจำเอกสุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำภอไซโย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

29

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พร้อมทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมวางพวงพามาลา เนื่องในกิจกรรมวันปียมหาราช ณ วัดไชโยวรวิหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พร้อมทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมวางพวงพามาลา เนื่องในกิจกรรมวันปียมหาราช ณ วัดไชโยวรวิหาร

29

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 พ้นเอกรังษี ทวีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรบทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนช่วย เหลือทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดางทอง อำภอเมืองางทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 พ้นเอกรังษี ทวีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรบทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนช่วย เหลือทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดางทอง อำภอเมืองางทอง จังหวัดอ่างทอง

29

22 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลไซโย ออกรับบริการทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลไซโย ออกรับบริการทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

29

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้หลูกสูตรการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งสองแห่งคือ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ นำโดย พันเอกรังษี ทวีสุข ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช นำโดย ผอ.มงคล ทองศักดิ์ ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลเทวราช

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้หลูกสูตรการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งสองแห่งคือ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ นำโดย พันเอกรังษี ทวีสุข ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช นำโดย ผอ.มงคล ทองศักดิ์ ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลเทวราช

29

20 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 1 เปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุด ปรับปรุงถนน และบริการขนย้ายพื้นหญ้าเทียม

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 1 เปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุด ปรับปรุงถนน และบริการขนย้ายพื้นหญ้าเทียม

29

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสดิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 4 งานขอความอนุคราะห์ ปรับปรุงติดตั้งตู้ควบคุมเมนต์ไฟฟ้าคอนซูเมอร์ บ้านผู้พิการ และเดินระบบไฟฟ้าให้บ้านผู้ป่วยติดเดียง

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสดิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 4 งานขอความอนุคราะห์ ปรับปรุงติดตั้งตู้ควบคุมเมนต์ไฟฟ้าคอนซูเมอร์ บ้านผู้พิการ และเดินระบบไฟฟ้าให้บ้านผู้ป่วยติดเดียง

29

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ นำบุคลากรเข้าร่วมบริจาตโลหิต ร่วมกับอำเภอไชโย

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ นำบุคลากรเข้าร่วมบริจาตโลหิต ร่วมกับอำเภอไชโย

29

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ พันเอกรังษี ทวีสุข นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ และนายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขาบุการนายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเกษไชโย

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ พันเอกรังษี ทวีสุข นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ และนายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขาบุการนายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเกษไชโย

348

17 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-5 บริการระบบไฟฟ้า บริการเก็บขยะ และตัดหญ้าบริเวณถนนสาย 309 หมู่ 1-5

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-5 บริการระบบไฟฟ้า บริการเก็บขยะ และตัดหญ้าบริเวณถนนสาย 309 หมู่ 1-5

349

16 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...