สำนักงานปลัด อบต.
 • น.ส.ฐิติกา บุตรปรารมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทร.089-538-913

 • นางสาวภาวินี ทรัพย์สุวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • (ว่าง)

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • (ว่าง)

  นิติกร

 • นายนิรันดร์ ปานศรี

  นักพัฒนาชุมชน

 • น.ส.วิวรรณ นุชถนอม

  เจ้าพนักงานธุรการ
  โทร.098-519-4264

 • นางบุศริน ภิรมย์

  คนงานทั่วไป
  โทร.082-197-2244

 • (ว่าง)

  คนงานทั่วไป

 • (ว่าง)

  คนงานทั่วไป