กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสาวจารุวรรณ ทองศักดิ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางทวินันท์ มนทาน้อย

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสุมาลี น่วมกานนท์

  ครูชำนาญการพิเศษ
  โทร.089-830-5963

 • น.ส.ศิริรัตน์ ศรีทรง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
  โทร.061-428-9470

 • น.ส.แววตา ปิ่นแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
  โทร.081-349-6033

 • นางสาวสมทรง ภู่เมือง

  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)