ภาพกิจกรรม
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-3 บริการระบบไฟฟ้า บริการล้างเมร บริการต่อท่อประปา และบริการฉีดพ่นป้องกันยุงลายร่วมกับอสม.
433
26 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-3 บริการระบบไฟฟ้า บริการล้างเมร บริการต่อท่อประปา และบริการฉีดพ่นป้องกันยุงลายร่วมกับอสม. ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์