คณะผู้บริหาร
 • นายจิรทีปต์ ทวีสุข

  นายก อบต.ราชสถิตย์
  โทร.063-606-9394

 • พันเอกรังษี ทวีสุข

  รองนายก อบต.ราชสถิตย์
  โทร.089-815-4439

 • นางสุพรรณ รอดน้อย

  รองนายก อบต.ราชสถิตย์
  โทร.081-758-1921

 • นายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม

  เลขานุการนายก อบต.ราชสถิตย์
  โทร.086-171-9723