หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางวนัชพร ทองคำชู

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสุรีย์พร นาคกุญชร

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทร.08-9966-1555

 • นางฐิติกา บุตรปรารมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทร.08-9538-9137

 • (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายวรพร นิลมณ

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.083-053-2983

 • นางสาวจารุวรรณ ทองศักดิ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ