ปลัด
  • นางวนัชพร ทองคำชู

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์