สมาชิกสภา อบต.
 • น.ส.มณฑา สายพิมพ์

  ประธานสภา อบต.ราชสถิตย์
  โทร.086-751-0441

 • นางทิวา แบ่งส่วน

  รองประธานสภา อบต.ราชสถิตย์
  โทร.089-540-4746

 • นายยุทธนา เกตุหอม

  สมาชิกสภา อบต.ราชสถิตย์
  โทร.085-423-0517

 • นายยงยุทธ โตคีรี

  สมาชิกสภา อบต.ราชสถิตย์
  โทร.088-959-9491

 • นางกุหลาบ สุทธิรักษ์

  สมาชิกสภา อบต.ราชสถิตย์
  โทร.089-415-0310

 • นายยงยุทธ สุขเกษม

  สมาชิกสภา อบต.ราชสถิตย์

 • นางปฐมาภรณ์ เชื้อนาค

  สมาชิกสภา อบต.ราชสถิตย์
  โทร 092-4142664

 • นางวนัชพร ทองคำชู

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์/เลขานุการสภา อบต.ราชสถิตย์