กองคลัง
 • นางสาวฐิติกา บุตรปรารมย์

  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

 • นางเพ็ญพร พูลเกษม

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นายธนภูมิ อินนุ่มพันธ์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • น.ส. เสาวลักษณ์ เมยกะแค

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวศุภารมย์ นิ่มสุวรรณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  โทร.086-547-1927

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • น.ส.กัณณิกา นัยเนตร

  คนงานทั่วไป
  โทร.095-159-8977