ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นายจีรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมกับอำเภอไซโย เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นายจีรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมกับอำเภอไซโย เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

51

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์ ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์ ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

51

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 กันยายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนรรรม องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ดำเนินโครงการน้อมน้อมรำลึก ๑00 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จประทับแรมตำบลโรงม้า (ตำบลราชสดิตย์)

วันที่ 25 กันยายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนรรรม องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ดำเนินโครงการน้อมน้อมรำลึก ๑00 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จประทับแรมตำบลโรงม้า (ตำบลราชสดิตย์)

58

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนรรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ดำเนินโครงการเด็กปฐมวัยสวมหมอกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนรรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ดำเนินโครงการเด็กปฐมวัยสวมหมอกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566

48

22 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายจีรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ได้มอบหมายให้ พ.อ.รังษี ทวีสุข รองนายก อบต.ราชสถิตย์ นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ผ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี วัดท่าซุง วัดปากคลองมะขามเท่า จังหวัดอุทัยธานี และ วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาถ

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายจีรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ได้มอบหมายให้ พ.อ.รังษี ทวีสุข รองนายก อบต.ราชสถิตย์ นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ผ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี วัดท่าซุง วัดปากคลองมะขามเท่า จังหวัดอุทัยธานี และ วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาถ

46

22 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ตำบลราชสถิตย์ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไซโย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสดิตย์ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ตำบลราชสถิตย์ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไซโย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลราชสดิตย์ ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2566

48

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สัปดาห์ที่ .......วันที่ 15 กันยายน2566 เวลา 08.30 กิจกรรมนักเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ เข้า แถวหน้าเสารง ตัวแทนเชิญรงชาติขึ้นสู่ยอดเสา โดยมีพันเอกรังสี ทวีสุง รองน่ายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลราชสดิตย์ รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าห้องนำสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกสมาธิผู้สูงอายุก่อนการร่วมทำ กิจกรรมอื่นต่อไป กิจกรรมนันทนาการ โดยการนำของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องของการรับผลประโยชน์และการทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น และ สัปดาห์นี้ผู้สูงอายุร่วมกันทำอาหารโบราณสอนน้องนักเรียนโดยการแบ่งกลุ่มสามกลุ่ม คือกล้วยบวดษี ต้มจืด แกงบอนและร่วมกันรับประทานในเวลาพักเที่ยง

สัปดาห์ที่ .......วันที่ 15 กันยายน2566 เวลา 08.30 กิจกรรมนักเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ เข้า แถวหน้าเสารง ตัวแทนเชิญรงชาติขึ้นสู่ยอดเสา โดยมีพันเอกรังสี ทวีสุง รองน่ายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลราชสดิตย์ รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เข้าร่วมกิจกรรม หัวหน้าห้องนำสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อเป็นการฝึกสมาธิผู้สูงอายุก่อนการร่วมทำ กิจกรรมอื่นต่อไป กิจกรรมนันทนาการ โดยการนำของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องของการรับผลประโยชน์และการทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น และ สัปดาห์นี้ผู้สูงอายุร่วมกันทำอาหารโบราณสอนน้องนักเรียนโดยการแบ่งกลุ่มสามกลุ่ม คือกล้วยบวดษี ต้มจืด แกงบอนและร่วมกันรับประทานในเวลาพักเที่ยง

48

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายกฯ นำคณะข้าราชการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวงษ์ภาศนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ เพื่อบูรณาการร่วมกันในจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมสังฆาธิการ คณะสงฆ์ เขตปกครองสงฆ์อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายกฯ นำคณะข้าราชการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวงษ์ภาศนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ เพื่อบูรณาการร่วมกันในจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมสังฆาธิการ คณะสงฆ์ เขตปกครองสงฆ์อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

56

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายกฯ และนางวนัชพร ทองคำชู ปลัด อบต.ราชสถิตย์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ราชสถิตย์ เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดวงษ์ภาศนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายกฯ และนางวนัชพร ทองคำชู ปลัด อบต.ราชสถิตย์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ราชสถิตย์ เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดวงษ์ภาศนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์

54

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
16 สิงหาคม 2566 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกอบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางวนัชพร ทองคำชู ปลัด อบต.ราชสถิตย์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน อบต.ราชสถิตย์ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และการทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดวงษ์ภาศนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์

16 สิงหาคม 2566 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกอบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางวนัชพร ทองคำชู ปลัด อบต.ราชสถิตย์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน อบต.ราชสถิตย์ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และการทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดวงษ์ภาศนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์

57

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต ราชสถิตย์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ เข้าร่วมกับอำเภอไชโยในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต ราชสถิตย์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ เข้าร่วมกับอำเภอไชโยในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

58

12 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบต.ราชสถิตย์ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน รพสต.และ อสม.ตำบลราชสถิตย์

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบต.ราชสถิตย์ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน รพสต.และ อสม.ตำบลราชสถิตย์

57

7 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2566 (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570) วันที่ 3 สิงหาคม 2566 อบต.ราชสถิตย์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างวัด อปท. โรงเรียน รพ.สต.และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ อบต.ราชสถิตย์

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2566 (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570) วันที่ 3 สิงหาคม 2566 อบต.ราชสถิตย์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างวัด อปท. โรงเรียน รพ.สต.และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ อบต.ราชสถิตย์

59

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลราชสถิตย์มอบหมายให้ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายกฯ นำคณะหัวหน้ส่วนราชการ และขำราชการ อบต.ราชสถิย์ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เจสิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดใชโยวรวิหาร อ.ไขโย จ.อ่างทอง

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลราชสถิตย์มอบหมายให้ นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายกฯ นำคณะหัวหน้ส่วนราชการ และขำราชการ อบต.ราชสถิย์ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เจสิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดใชโยวรวิหาร อ.ไขโย จ.อ่างทอง

210

25 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันจันทร์ที่ 24 กรณฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจิวทีปต์ หวีสุข นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางวนัชพร ทองคำชู ปลัต อบต.ราชสถิตย์ นำลณะหัวหน้าส่วน ราชการและชำราชการ หนักงาน อบตราชสถิต เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความ สะอาดโบราณสดานศาสนสถาน ณ บริเวณหน้าศาลาการปรีญยญวัดไขโยวรวิฬาร

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันจันทร์ที่ 24 กรณฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจิวทีปต์ หวีสุข นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางวนัชพร ทองคำชู ปลัต อบต.ราชสถิตย์ นำลณะหัวหน้าส่วน ราชการและชำราชการ หนักงาน อบตราชสถิต เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความ สะอาดโบราณสดานศาสนสถาน ณ บริเวณหน้าศาลาการปรีญยญวัดไขโยวรวิฬาร

56

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา น. 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จัดพิธิเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ราชสถิตย์ (หลังใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอก สุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำเภอไชโย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบลราชสถิตย์ คณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ และประชาชนชาวตำบลราชสถิตย์และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา น. 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จัดพิธิเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ราชสถิตย์ (หลังใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอก สุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำเภอไชโย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบลราชสถิตย์ คณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลราชสถิตย์ และประชาชนชาวตำบลราชสถิตย์และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

62

28 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด โดยให้ทาง รพ.สต.ราชสถิตย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู็กับกลุ่ม อสม. ภายในตำบลราชสถิตย์

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด โดยให้ทาง รพ.สต.ราชสถิตย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู็กับกลุ่ม อสม. ภายในตำบลราชสถิตย์

669

14 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวนัชพร ทองคำชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมพนักงานอบต.ราชสถิตย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวนัชพร ทองคำชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมพนักงานอบต.ราชสถิตย์

596

13 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ เวลา 09.30 น. นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ มอบหมายให้ ผู้พัน รังษี ทวีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ปานศรี นักพัฒนาชุมชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุมนุษย์จังหวัดอ่างทอง (พม.) สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไชโย นำถุงอุปโภคบริโภค มุ้ง ไข่ไก่ และเมล็ดพันธุ์ผัก จากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มามอบให้ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาสพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการเยี่ยมเยียน ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ จำนวน 2 ราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ เวลา 09.30 น. นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ มอบหมายให้ ผู้พัน รังษี ทวีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ปานศรี นักพัฒนาชุมชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุมนุษย์จังหวัดอ่างทอง (พม.) สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไชโย นำถุงอุปโภคบริโภค มุ้ง ไข่ไก่ และเมล็ดพันธุ์ผัก จากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มามอบให้ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาสพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ตามโครงการเยี่ยมเยียน ผู้ยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ จำนวน 2 ราย

571

13 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวนัชพร ทองคำชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมพนักงานอบต.ราชสถิตย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวนัชพร ทองคำชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมพนักงานอบต.ราชสถิตย์

341

13 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...