ผู้นำชุมชน
 • นายนคร พูลประเสริฐ

  ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านราชสถิตย์

 • นายนรรัตน์ พันธุ์ศักดิ์

  ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านราชสถิตย์

 • นางวันเพ็ญ สุขประเสริฐ

  ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านโรงม้า

 • นายพิชัย หาญกล้า

  ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านโรงม้า

 • นายสุกัลย์ วรรณบูรณ

  กำนัน ม.5 บ้านโรงม้า

 • นายอำนวย ทับทิมเขียว

  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านหนองขุม

 • นางสาวเพ็ญศรี สุขขุม

  ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านหนองหาด