ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุรีย์พร นาคกุญชร รองปลัด อบต.ราชสถิตย์ และนายนิรันตร์ ป่านศรี นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดอ่าทอง ลงตรวจเยี่ยมบ้านนางสุภค หวังเดช หมู่ที่ 1
759
26 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสุรีย์พร นาคกุญชร รองปลัด อบต.ราชสถิตย์ และนายนิรันตร์ ป่านศรี นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดอ่าทอง ลงตรวจเยี่ยมบ้านนางสุภค หวังเดช หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์