ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์
 • นางสุมาลี น่วมกานนท์

  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
  ผอ.ศพด.อบต.ราชสถิตย์

 • น.ส.แววตา ปิ่นแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • น.ส.ศิริรัตน์ ศรีทรง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวสมทรง ภู่เมือง

  คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)