กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับ อบต.
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
26 พฤศจิกายน 2561

380


พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
26 พฤศจิกายน 2561

310


พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
26 พฤศจิกายน 2561

300


พระราชบัญญัติ สภาตำบลเเละอบต.      

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538
26 พฤศจิกายน 2561

326


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
26 พฤศจิกายน 2561

286


    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
26 พฤศจิกายน 2561

311


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
26 พฤศจิกายน 2561

2123


                                

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
26 พฤศจิกายน 2561

288


                                 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
26 พฤศจิกายน 2561

303


                                  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
26 พฤศจิกายน 2561

301


                                    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจาหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
26 พฤศจิกายน 2561

301


                                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
26 พฤศจิกายน 2561

2109


                                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
26 พฤศจิกายน 2561

309


                                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา
26 พฤศจิกายน 2561

283


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา ได้ที่นี่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
26 พฤศจิกายน 2561

310


                                              

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
26 พฤศจิกายน 2561

310


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. ๒๕๔๘
26 พฤศจิกายน 2561

295


                                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
26 พฤศจิกายน 2561

305


                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
26 พฤศจิกายน 2561

298


                             

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
26 พฤศจิกายน 2561

298


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547