คู่มือประชาชน
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
16 มิถุนายน 2563

266


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ได้ที่นี่

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
15 มิถุนายน 2563

268


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
14 มิถุนายน 2563

262


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป ได้ที่นี่

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
13 มิถุนายน 2563

282


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่ 200 ตารางเมตร
12 มิถุนายน 2563

272


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่ 200 ตารางเมตร ได้ที่นี่

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11 มิถุนายน 2563

265


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
10 มิถุนายน 2563

286


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
9 มิถุนายน 2563

265


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
8 มิถุนายน 2563

274


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 มิถุนายน 2563

266


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6 มิถุนายน 2563

275


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่

การรับชำระภาษีป้าย
5 มิถุนายน 2563

259


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรับชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่

การแจ้งถมดิน
4 มิถุนายน 2563

288


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแจ้งถมดิน ได้ที่นี่

การแจ้งขุดดิน
3 มิถุนายน 2563

261


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแจ้งขุดดิน ได้ที่นี่

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2 มิถุนายน 2563

279


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
1 มิถุนายน 2563

277


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่