รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 กุมภาพันธ์ 2566

80


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก" ประจำปี 2564
8 เมษายน 2564

218


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก" ประจำปี 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
8 เมษายน 2564

229


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เรื่อง ประกาศราอพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ตุลาคม 2563)
14 ตุลาคม 2563

232


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง ประกาศราอพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ตุลาคม 2563)
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก" ประจำปี 2563
12 ตุลาคม 2563

437


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก"