นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหาร
18 มกราคม 2561

0


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการอาชีพให้ได้

อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีประสิทธิภาพ

1.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  การแข่งขันกีฬา  การออกกำลังกาย ฯลฯ  เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

1.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์ 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.5 รณรงค์  ส่งเสริม  การสร้างความสัมพันธ์ของสถานบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

                1.6 รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกัน  แก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                 2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  เขื่อน  คันกั้นน้ำ  ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2.2 ก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน

2.3 สนับสนุน  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                3.1  พัฒนา  ปรับปรุง  แหล่งน้ำ  คูคลอง  ให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม

3.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  กลุ่มอาชีพ  คนว่างงาน  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  การเชื่อมโยง  และการกระจายสินค้าออกสู่เส้นทางเศรษฐกิจ

3.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  เกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่  ควบคู่การท่องเที่ยว

                4.1  ส่งเสริม  ทำนุบำรุงศาสนา  รักษาศิลปะ  โบราณสถาน  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีงาม  และเอกลักษณ์ไทย

4.2  พัฒนา  ปรับปรุง  แหล่งท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  และ

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

4.3  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปให้มีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การใช้พลังงานทดแทน

4.5  ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

4.6  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน  และ

เผยแพร่ประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง

4.7  ส่งเสริม  สนับสนุน  การดำเนินการในการพัฒนาระบบบูรณาการร่วมกับอำเภอ 

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาอำเภอ  จังหวัด  ตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.8  พัฒนาบุคลากรและปรับปรุง  ซ่อมแซมอุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์  สถานที่  ให้พร้อมต่อ

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.9  ส่งเสริม  สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุจากภัยพิบัติต่าง ๆ

                4.10  ปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนที่ได้รับมอบจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ