ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
8 มกราคม 2567

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
14 กุมภาพันธ์ 2566

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
14 กุมภาพันธ์ 2566

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
14 กุมภาพันธ์ 2566

91


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น
14 กุมภาพันธ์ 2566

78


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบังคับจริยธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2566

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2566

181


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ