คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน
24 กุมภาพันธ์ 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย
24 กุมภาพันธ์ 2566

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
24 กุมภาพันธ์ 2566

42


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
8 กุมภาพันธ์ 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
30 พฤศจิกายน 542

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
30 พฤศจิกายน 542

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
30 พฤศจิกายน 542

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
30 พฤศจิกายน 542

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
30 พฤศจิกายน 542

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผ่นผับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
30 พฤศจิกายน 542

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นผับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ