แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
19 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินผลการปฎิบัตราชการ
31 มีนาคม 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัตราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคคลากร
31 มีนาคม 2566

38


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือแนวปฏิบัติเรื่องกาจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
7 กุมภาพันธ์ 2566

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวปฏิบัติเรื่องกาจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
31 มีนาคม 2564

251


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ