การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายแลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไตรมาสที่ ๒)
5 เมษายน 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายแลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไตรมาสที่ ๒) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายแลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไตรมาสที่ ๑)
30 มีนาคม 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายแลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
28 กุมภาพันธ์ 2566

81


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path)
7 พฤษภาคม 2564

247


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
9 ตุลาคม 2563

251


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เอกสารแนบ