คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ที่นี่
คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
28 กุมภาพันธ์ 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานธุรการ
28 กุมภาพันธ์ 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานธุรการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
28 กุมภาพันธ์ 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผ่นผับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
7 กุมภาพันธ์ 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นผับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คุ่มือการปฏิบัติงาน อปท
7 กุมภาพันธ์ 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คุ่มือการปฏิบัติงาน อปท ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7 กุมภาพันธ์ 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร
30 มกราคม 2566

53


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชสำหรับเจ้าหน้าที่
30 มกราคม 2566

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชสำหรับเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการลาของข้าราชการและพนักงานราชการ
26 มกราคม 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการลาของข้าราชการและพนักงานราชการ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
24 มกราคม 2566

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
24 มกราคม 2566

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
24 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
24 มกราคม 2566

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ