วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คำขวัญ อบต.ราชสถิตย์
18 มกราคม 2561

0


คำขวัญ อบต.ราชสถิตย์

        ถิ่นฐานบ้านโรงม้า  แผ่นดินพระราชาสถิต  ศิษย์หลวงปู่สาย  หาดทรายเจ้าพระยา

วิสัยทัศน์ตำบล (Vision)

        “ตำบลน่าอยู่  ควบคู่การท่องเที่ยว  ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทำงานแบบมีส่วนร่วม  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

          1.  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรมโดยได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมประชาชนมีสุขภาพกาย  สุขภาพใจสมบูรณ์  แข็งแรง  รู้เท่าทันโลกาภิวตน์  และร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีของตำบล

          2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  ในการพึ่งตนเอง  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่ดี  และมีส่วนร่วมจากประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.      การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 

ใส่ใจด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของไทยและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.      ประชาชนมีศักยภาพ  มีอาชีพ  สร้างรายได้  ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้โดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

                       3.มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้ชุมชนอยู่มีสุขเสริม 

สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุจากภัยพิบัติต่าง ๆ

4.การบริหารจัดการขององค์กรที่ดีมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่ว  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ยึดแนวนโยบายของจังหวัดและแนวนโยบายของรัฐบาล

 

 

เอกสารแนบ