แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
28 กุมภาพันธ์ 2566

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
12 พฤษภาคม 2565

139


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564
9 พฤษภาคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
14 กรกฎาคม 2563

316


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
24 มิถุนายน 2563

306


ประกาศ เรื่องนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
22 มิถุนายน 2563

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
22 มิถุนายน 2563

357


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
22 มิถุนายน 2563

341


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่องเจตนารรมะณ์การป้องกันและต่อต้านนการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำ ปีงบประมาณ 2562

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

- รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

- แผ่นพับแสดงความรู้ เรื่อง สร้างจิตสำนึกคนไทยไม่ขี้โกง เพื่อต่อต้านการทุจริต และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563

 

เอกสารแนบ