แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 พฤษภาคม 2564

237


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามประกาศองค์กสนบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
24 มิถุนายน 2563

310


ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามประกาศองค์กสนบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

เอกสารแนบ
รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานของอองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 กันยายน 2562

291


รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการปฏิบัติงานของอองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
17 มิถุนายน 2562

313


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562
4 เมษายน 2562

304


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
15 กุมภาพันธ์ 2562

318


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

เอกสารแนบ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
26 พฤศจิกายน 2561

288


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559
15 กุมภาพันธ์ 2559

285


กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559
15 กุมภาพันธ์ 2559

287


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559

เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
30 ธันวาคม 2558

287


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)
28 ธันวาคม 2558

330


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4)

เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
28 ธันวาคม 2558

291


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ