ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
16 มกราคม 2561

0


                   ตำบลราชสถิตย์  แต่เดิมนั้นเป็นชุมชนใหญ่  เรียกว่า  “ชุมชนบ้านกรอด”  ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านอาศัยสายน้ำเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและชุมชนบ้านกรอดมีหาดทรายที่สวยงามทอดยาวนับจากวัดดอนกระต่ายทองไปจนถึงวัดวงษ์ภาศนารามซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้นอาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางสัญจรไปมาและได้นำเอาทรายไปใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและวัดวาอารามจนทำให้ปัจจุบันนี้หาดทรายดังกล่าวได้เลือนหายไปหมดสิ้นด้วยฝีมือของนายทุนที่ทำธุรกิจดูดทราย  จนหมดสภาพของหาดทรายไปโดยสิ้นเชิง

                   ต่อมาชุมชนบ้านกรอดทางราชการในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มาตั้งโรงเลี้ยงม้าและใช้เป็นสถานที่ฝึกม้าเพื่อใช้ในยามศึกสงคราม บ้านกรอดก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บ้านโรงม้า” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่      3 ,4 ,5  ในปัจจุบัน  และสมเสด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงเสด็จทางชลมารคมาประทับพักแรมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2  ดังนั้น  หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2  จึงมีชื่อว่า  “บ้านราชสถิตย์”  ซึ่งหมายถึงพระราชามาประทับพักแรม  หลังจากนั้นได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 “บ้านหนองขุม”        มาจัดตั้ง  หมู่ที่ 7  “บ้านหนองหาด”  เพื่อยกฐานะเป็นสภาตำบลและได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  2542  และปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25  กันยายน  2551  ตามมติคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง (ก.อบต.) ครั้งที่  11/2551

เอกสารแนบ
ที่ตั้งและอาณาเขต
16 มกราคม 2561

0


 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์   ตั้งอยู่ที่  39  หมู่ที่  4   ตำบลราชสถิตย์   

อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชโย  ประมาณ  16  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ประมาณ  12  กิโลเมตร 

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดกับตำบลไชโย  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลเทวราช  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันออก      ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้าม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันตก        ติดกับตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

 

เอกสารแนบ
ลักษณะภูมิประเทศ
16 มกราคม 2561

0


 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลราชสถิตย์  เป็นตำบลขนาดเล็ก  มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทั่วไป  ด้านตะวันออกของ

ตำบลติดแม่น้ำเจ้าพระยา  ด้านตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มมากเต็มไปด้วยห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  เช่น  คลองยายเทศ  คลองป่าหัวพัน  หนองสองห้อง  หนองแขม  หนองคลองกรด  หนองขวาง  หนองคราม  หนองพังพวย  หนองอีด้วง  หนองสามง่าม  หนองยอ  หนองสวาย   เป็นต้น  ในฤดูน้ำหลากบางปีน้ำจะท่วม พื้นที่เกษตรกรรม

                   ปัจจุบันหนองสามง่ามและหนองสวาย  ได้ดำเนินการขุดลอกและทำคันล้อมรอบ  

ทำให้มีน้ำอุปโภค  และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรมทุกฤดูกาล

 

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  มีเนื้อที่ทั้งหมด 9.56 ตารางกิโลเมตร หรือ

5,975 ไร่

 

เอกสารแนบ
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
16 มกราคม 2561

0


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลราชสถิตย์ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ซึ่งจำนวน 7 หมู่บ้าน มีดังนี้คือ

 

 

หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์      ผู้ใหญ่บ้าน นายนคร พูลประเสริฐ

                                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางนภาพร กิ่งไทรย์

                                 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางพรภิมล พูลประเสริฐ

หมู่ที่ 2 บ้านราชสถิตย์      ผู้ใหญ่บ้าน นายนรรัตน์ พันธุศักดิ์

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสังเวียน ยวงนาค

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวเรณู ภู่ขาว

หมู่ที่ 3 บ้านโรงม้า          ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย เที่ยงธรรม

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายจักรพันธ์ ศรีทรง

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมพงษ์ ราศี

หมู่ที่ 4 บ้านโรงม้า          ผู้ใหญ่บ้าน นายจักรพันธ์  ศุภนคร

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมปอง ศิริสุข

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางภัทราภรณ์  อ่อนแก้ว

หมู่ที่ 5 บ้านโรงม้า          กำนันประจำตำบล นายสุกัลย์ วรรณบูรณ

                                สารวัตรกำนัน นายสุรินทร์ สุทธิรักษ์

                                สารวัตรกำนัน นางสาวมณี หิรัญ

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายเอกสิทธิ์ น่วมกานนท์

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสำรวย ประเสริฐทรัพย์

หมู่ที่ 6 บ้านหนองขุม      ผู้ใหญ่บ้าน นายอำนวย  ทับทิมขียว

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางน้ำอ้อย ทับทิมเขียว

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมศักดิ์  สนมณี

หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาด     ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวเพ็ญศรี  สุขขุม

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางนวลลออ คล้ายทอง

                                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางละมัย  ศรีประเสริฐ

 

 

เอกสารแนบ
ข้อมูลด้านจำนวนประชากรจำนวนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง)
16 มกราคม 2561

0


ข้อมูลด้านจำนวนประชากรจำนวนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน

(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง)

 

ปี พ.ศ. 2567 ประชากรในตำบลมีทั้งสิ้น 2,247 คน จำนวน 829 ครัวเรือน

โดยมีรายละเอียดของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

 

*หมายเหตุ

ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ช้อมูล

ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

 

 

 

เอกสารแนบ
ด้านเศรษฐกิจ
16 มกราคม 2561

0


ด้านเศรษฐกิจ

                   อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ส่วนมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดและเขตจังหวัดใกล้เคียง  ค้าขาย ทำการ เกษตร  เลี้ยงสัตว์  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพ และมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวการไปมาติดต่อภายในตำบลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนดินลูกรังเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน

 

 

เอกสารแนบ
สภาพทางสังคม
16 มกราคม 2561

0


สภาพทางสังคม

                ด้านศาสนา

ประชาชนในเขตตำบลราชสถิตย์ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดในพื้นที่  4  แห่ง  ดังนี้

1. วัดดอนกระต่ายทอง  หมู่ที่ 1  ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

2.  วัดวงษ์ภาศนาราม  หมู่ที่ 4  ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

3.  วัดปราสาท  หมู่ที่ 5  ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

4.  วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก(วัดโพธิ์หอม) หมู่ที่ 6 ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย 

    จังหวัดอ่างทอง

 

การไฟฟ้า

                   -ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ 100%

 

 

 

 

เอกสารแนบ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
16 มกราคม 2561

0


เอกสารแนบ
ด้านการท่องเที่ยว
16 มกราคม 2561

0


ด้านการท่องเที่ยว

                   1.  วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก  (วัดโพธิ์หอม)  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขุม  หมู่ที่  6  ตำบล       ราชสถิตย์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในสมัยตอนต้นของกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งมีอายุมานานจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ  500  ปี  มีการขุดพบเศียรพระพรหมสี่หน้า  ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไป 

                   2.  จุดชมวิวบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา  หมู่ที่  1  ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดเป็นสถานที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำเจ้าพระยาและได้มีการเตรียมสถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมดอกไม้สวยงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เป็นประจำของทุกปี)

                   3. วัดดอนกระต่ายทอง  หมู่ที่  1  ตำบลราชสถิตย์  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง จัดงานประเพณีวันลอยกระทง (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี) ซึ่งคณะกรรมการวัดดอนกระต่ายทอง  ได้ประดิษฐ์กะลาขนาดเล็กและปล่อยไปพร้อม ๆ กัน กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เรียงรายเป็นสาย  เรียกว่า  “กระทงสาย”

เอกสารแนบ
ด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
16 มกราคม 2561

0


ด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านการเมืองการบริหาร

                องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 คน ซึ่งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายก อบต. รองนายก อบต. จำนวน 2 คน และเลขานุการนายก อบต. จำนวน 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

      1. นายจิรทีปต์ ทวีสุข           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

      2. พ.อ.รังษี  ทวีสุข              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

      3. นางสุพรรณ รอดน้อย        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

      4. นายสุทธิพงษ์  ทองพุ่ม       เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงาน ประกอบด้วย ประธานสภา จำนวน 1 คน รองประธานสภา 1 คน และสมาชิก จำนวน 5 คน

รายชี่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

       1. นางสาวมณฑา  สายพิมพ์          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

       2. นางทิวา แบ่งส่วน                    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

       3. นายยุทธนา เกตุหอม                สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

       4. นายยงยุทธ  โตคีรี                   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

       5. นางกุหลาบ สุทธิรักษ์               สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

       6. นายยงยุทธ  สุขเกษม               สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

       7. นางปฐมาภรณ์  เชื้อนาค           สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

บุคลากรของ อบต.ราชสถิตย์ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นข้าราชการประจำสูงสุด ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายชื่อพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 คน ประกอบด้วย

1. นางวนัชพร  ทองคำชู                     ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นางสุรีย์พร  นาคกุญชร                   ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นางสาวฐิติกา  บุตรปรารมย์             ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

4. นางภาวิณี  ทรัพย์สุวรรณ                ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

5. นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ นุชถนอม         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

6. นายนิรันดร์  ปานศรี                      ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

7. นางเพ็ญพร  พูลเกษม                    ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

8. นายธนภูมิ  อินนุ่มพันธ์                   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

9. นางสาวเสาวลักษณ์  เมยทะแค         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

10. ส.อ.พรชัย  บรรทัดจันทร์              ตำแหน่ง นายช่างโยธา

11. นางสาวจารุวรรณ  ทองศักดิ์          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12. นางทวินันท์  มนทาน้อย               ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

13. นางสุมาลี น่วมกานนท์                 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

บุคลากรของ อบต.ราชสถิตย์ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นข้าราชการประจำสูงสุด ทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

สถานะการคลังท้องถิ่น

การเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

     องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ มีรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบตั้งแต่ 2564 – 2566

รายการ

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

พ.ศ.2566

รายรับ (บาท)

22,557,240.44

24,271,974.79

24,580,319.47

รายจ่าย (บาท)

17,061,788.11

18,575,654.98

19,262,253.70

เอกสารแนบ
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ได้จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาดังนี้
16 มกราคม 2561

0


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการอาชีพให้ได้

อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีประสิทธิภาพ

1.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  การแข่งขันกีฬา  การออกกำลังกาย ฯลฯ  เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพที่แข็งแรง

1.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์ 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.5 รณรงค์  ส่งเสริม  การสร้างความสัมพันธ์ของสถานบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

1.6 รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกัน  แก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  เขื่อน  คันกั้นน้ำ  ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

2.2 ก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน

2.3 สนับสนุน  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน  สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1  พัฒนา  ปรับปรุง  แหล่งน้ำ  คูคลอง  ให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม

3.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  กลุ่มอาชีพ  คนว่างงาน  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  การเชื่อมโยง  และการกระจายสินค้าออกสู่เส้นทางเศรษฐกิจ

3.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  เกษตรปลอดสารพิษ  และการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่  ควบคู่การท่องเที่ยว

4.1  ส่งเสริม  ทำนุบำรุงศาสนา  รักษาศิลปะ  โบราณสถาน  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีงาม  และเอกลักษณ์ไทย

4.2  พัฒนา  ปรับปรุง  แหล่งท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  และ

สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

4.3  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปให้มีจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                4.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การใช้พลังงานทดแทน

4.5  ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม

หลักธรรมาภิบาล  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

4.6  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน  และ

เผยแพร่ประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง

4.7  ส่งเสริม  สนับสนุน  การดำเนินการในการพัฒนาระบบบูรณาการร่วมกับอำเภอ 

จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อพัฒนาอำเภอ  จังหวัด  ตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.8  พัฒนาบุคลากรและปรับปรุง  ซ่อมแซมอุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์  สถานที่  ให้พร้อมต่อ

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.9  ส่งเสริม  สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุจากภัยพิบัติต่าง ๆ

                4.10  ปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนที่ได้รับมอบจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค

 

 

เอกสารแนบ
คำขวัญ อบต.ราชสถิตย์
16 มกราคม 2561

0


คำขวัญ อบต.ราชสถิตย์

        ถิ่นฐานบ้านโรงม้า  แผ่นดินพระราชาสถิต  ศิษย์หลวงปู่สาย  หาดทรายเจ้าพระยา

วิสัยทัศน์ตำบล (Vision)

        “ตำบลน่าอยู่  ควบคู่การท่องเที่ยว  ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมทำงานแบบมีส่วนร่วม  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ (Mission)

          1.  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรมโดยได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมประชาชนมีสุขภาพกาย  สุขภาพใจสมบูรณ์  แข็งแรง  รู้เท่าทันโลกาภิวตน์  และร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีของตำบล

          2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  ในการพึ่งตนเอง  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  พัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่ดี  และมีส่วนร่วมจากประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.      การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 

ใส่ใจด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมของไทยและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.      ประชาชนมีศักยภาพ  มีอาชีพ  สร้างรายได้  ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้โดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

                       3.มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้ชุมชนอยู่มีสุขเสริม 

สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเหตุจากภัยพิบัติต่าง ๆ

4.การบริหารจัดการขององค์กรที่ดีมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่ว  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ยึดแนวนโยบายของจังหวัดและแนวนโยบายของรัฐบาล

 

 

 

เอกสารแนบ