กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
13 มิถุนายน 2562

302


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
30 พฤศจิกายน 542

315


พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
30 พฤศจิกายน 542

287


พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
30 พฤศจิกายน 542

295


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538
30 พฤศจิกายน 542

307


ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538

ระเบียบกระทรวงบมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
30 พฤศจิกายน 542

289


ระเบียบกระทรวงบมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบรหิารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
30 พฤศจิกายน 542

310


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบรหิารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบรหิารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
30 พฤศจิกายน 542

312


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบรหิารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ที่นี่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบรหิารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
30 พฤศจิกายน 542

315


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบรหิารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
30 พฤศจิกายน 542

300


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
30 พฤศจิกายน 542

309


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
30 พฤศจิกายน 542

393


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององคการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
30 พฤศจิกายน 542

343


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององคการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององคการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
30 พฤศจิกายน 542

317


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององคการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ได้ที่นี่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓
30 พฤศจิกายน 542

294


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
30 พฤศจิกายน 542

289


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

290


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘
30 พฤศจิกายน 542

301


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ที่นี่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
30 พฤศจิกายน 542

291


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ที่นี่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
30 พฤศจิกายน 542

286


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗