ประกาศ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอน
29 กรกฎาคม 2563

268


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอน

เรื่อง การย้าย การรับโอน การรับโอนจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน
29 กรกฎาคม 2563

406


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง  การย้าย การรับโอน การรับโอนจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน  และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท  ระดับ  และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
30 พฤศจิกายน 542

314


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล