Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | Q&A
  เมนูหลัก
  รู้จัก อบต.ราชสถิตย์
 
ประวัติ อบต.ราชสถิตย์
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครวสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัด
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์
 
แผนการกำเนิดงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินผลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ผลการดำเนินงาน
 
รายรับ - รายจ่าย
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ - รายจ่าย
งบทดลอง
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิธีสอบราคา
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าว อบต.ราชสถิตย์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวฝึกอบรม
บทความ
กิจการสภา
 
ความรู้ออนไลน์
 
E-Book
คู่มือการปฏิบัติราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือพนักงาน
ศูนย์ อปพร.อบต.ราชสถิตย์
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
E-SERVICE
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM
กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
พระราชบัญญัติ (จัดตั้ง อบต.)/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือราชการ
รายงาน
ห้องสมุด อบต.ราชสถิตย์
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำรวจความพึงพอใจ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ราชสถิตย์
ดาวน์โหลดเอกสารติดต่อทางราชการ
กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับ อบต.
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 035-949757 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ **หลักฐานในการขึ้นทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนสัตว์**
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ไข้ซิกา ไวรัสสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวัง (ดู : 2) 24 พ.ย. 2566
แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 6) 10 พ.ย. 2566
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย (ดู : 6) 10 พ.ย. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 10) 30 ต.ค. 2566
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกับ นายสำฤทธิ์ วัฒนวงศ์ ผอ.รพ.สต. ราชสถิตย์ ได้ออกเยี่ยมและแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะ โดยผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.ราชสถิตย์ (สป.สช.อบต.ราชสถิตย์) ประจำเดือนตุลาคม (ดู : 14) 9 ต.ค. 2566
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายจิงทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 10) 9 ต.ค. 2566
กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์ (ดู : 12) 5 ต.ค. 2566
📌 ปิดประกาศ 30 วัน 🔸 ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2558 🔸 📣 ขอเชิญประชาชน ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอ่างทอง ไปตรวจดูกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ☑️ โดยยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่แก้ไขได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 📂 เอกสารปิดประกาศ : https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt.../announce/30/10610 #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT #เรื่องดีดีกับDpt #PlanningForHappiness (ดู : 16) 25 ส.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 18) 24 ส.ค. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 17) 10 ส.ค. 2566
7 - 9 กรกฎาคม 2566 อบต.ราชสถิตย์ นำโดย นายกจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ได้นำคณะทำงานเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (แม่ข่ายและลูกข่าย สสส.อ.ไชโย) ร่วมงานเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2566 วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ พร้อมร่วมประกาศเจตนารมย์ ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนและร่วมกันขับเคลื่อนในการสานพลังร่วม สร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน โดย นายกอบต.ราชสถิตย์ ได้ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อนงานท้องถิ่นโดยบูรณาการร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก (ดู : 23) 9 ก.ค. 2566
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด โดยให้ทาง รพ.สต.ราชสถิตย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู็กับกลุ่ม อสม. ภายในตำบลราชสถิตย์ (ดู : 92) 14 มิ.ย. 2566
ขารขยายกำหมดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 45) 18 เม.ย. 2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1 จังหวัดอ่างทอง (ดู : 56) 18 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว (ดู : 40) 31 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 49) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราจัดเก็บ ภาษีป้าย (ดู : 46) 20 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ที่เสียภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 52) 20 ก.พ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีที่มีเปลี่ยงแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ดู : 40) 20 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 36) 17 ก.พ. 2566
จดหมายข่าว เรื่องอัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ดู : 42) 15 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 41) 14 ก.พ. 2566
แบบสอบถามประเมิณความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง (ดู : 400) 30 ก.ย. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 25) 10 ส.ค. 2565
รายงานผลการลดใช้พลังงาน พ.ศ.2564 (ดู : 133) 27 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การหริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 157) 30 มิ.ย. 2565
ผลการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนเพิ่มเติม (ดู : 18) 27 มิ.ย. 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ปานศรี ร่วมกับโรงเรียนวัดวงษ์ภาศนารามและศูนย์เด็กเล็กอบต.ราชสถิตย์เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (ดู : 18) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 122) 23 มิ.ย. 2565
การศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร บริเวณตลาดนำ้บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 (ดู : 218) 2 พ.ค. 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 119) 23 ม.ค. 2565
รายงานประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ปี 64 (ดู : 224) 8 พ.ย. 2564
🖍️ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่ ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์ (ดู : 242) 2 พ.ย. 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 638) 25 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง อบต.ราชสถิตย์ (ดู : 279) 22 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 254) 6 ต.ค. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 233) 6 ต.ค. 2564
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ (ครั้งที่ 3) (ดู : 224) 17 ส.ค. 2564
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 235) 3 พ.ค. 2564
อบต.ราชสถิตย์ ขอเชิญชวน ร่วมรณรงค์ลดเมาเพิ่มสุข : ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจ ลดเหตุ เพื่อครอบครัว ในวันผู้สูงอายุ / วันครอบครัว / วันสงกรานต์ปี 2564 (ดู : 302) 10 เม.ย. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (ดู : 352) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 316) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) (ดู : 344) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ดู : 332) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 279) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 284) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 280) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 265) 9 ก.พ. 2564
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการขออนุญาตตั้งวัด (สำหรับประชาชน) (ครั้งที่ 1) (ดู : 229) 18 ม.ค. 2564
เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 349) 24 ธ.ค. 2563
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 356) 23 ธ.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 368) 16 ธ.ค. 2563
แผ่นพับภาษีป้าย (ดู : 298) 15 ธ.ค. 2563
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 293) 15 ธ.ค. 2563
ข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่ (ดู : 278) 15 ธ.ค. 2563
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 252) 8 ธ.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 276) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 428) 30 ต.ค. 2563
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 221) 9 ต.ค. 2563
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย (ดู : 315) 26 ส.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035-949757 โทรสาร : 035-949758
E-mail Address : ratchasathit@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2018. www.ratchasathit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs