Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | Q&A
  เมนูหลัก
  รู้จัก อบต.ราชสถิตย์
 
ประวัติ อบต.ราชสถิตย์
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครวสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัด
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์
 
แผนการกำเนิดงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินผลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ผลการดำเนินงาน
 
รายรับ - รายจ่าย
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ - รายจ่าย
งบทดลอง
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิธีสอบราคา
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าว อบต.ราชสถิตย์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวฝึกอบรม
บทความ
กิจการสภา
 
ความรู้ออนไลน์
 
E-Book
คู่มือการปฏิบัติราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือพนักงาน
ศูนย์ อปพร.อบต.ราชสถิตย์
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
E-SERVICE
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM
กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
พระราชบัญญัติ (จัดตั้ง อบต.)/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือราชการ
รายงาน
ห้องสมุด อบต.ราชสถิตย์
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำรวจความพึงพอใจ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ราชสถิตย์
ดาวน์โหลดเอกสารติดต่อทางราชการ
กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับ อบต.
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 035-949757 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ **หลักฐานในการขึ้นทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนสัตว์**
   
 
นายจิรทีปต์ ทวีสุข
นายก อบต.ราชสถิตย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ไข้ซิกา ไวรัสสำคัญที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวัง (ดู : 2)
แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 6)
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย (ดู : 6)
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 10)
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกับ นายสำฤทธิ์ วัฒนวงศ์ ผอ.รพ.สต. ราชสถิตย์ ได้ออกเยี่ยมและแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะ โดยผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.ราชสถิตย์ (สป.สช.อบต.ราชสถิตย์) ประจำเดือนตุลาคม (ดู : 14)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (ดู : 67)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีต (ดู : 171)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน (ดู : 196)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างสุดเขตเทคบาลตำบลเกษไชโย (ดู : 159)
 
ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 15)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 542)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ดู : 519)
 
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ที่วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ คณะผู้บร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นา...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
   
แหล่งท่องเที่ยว   ผลิตภัณฑ์ตำบล
"พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า
ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
เมืองสองพระนอน"
อ่างทองเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
ประวัติศาสตร์ มีโบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และธรรมชาติที่สรรค์สร้างจนเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองอ่างทอง ในประวัติศาสตร์พื้นที่
เมืองอ่างทองมีความสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือให้เห็น
เป็นหลักฐานประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ คลิ๊กที่นี่
     
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035-949757 โทรสาร : 035-949758
E-mail Address : ratchasathit@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2018. www.ratchasathit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs