Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | Q&A
  เมนูหลัก
  รู้จัก อบต.ราชสถิตย์
 
ประวัติ อบต.ราชสถิตย์
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครวสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัด
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์
 
แผนการกำเนิดงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ผลการดำเนินงาน
 
รายรับ - รายจ่าย
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ - รายจ่าย
งบทดลอง
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิธีสอบราคา
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าว อบต.ราชสถิตย์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวฝึกอบรม
บทความ
กิจการสภา
 
ความรู้ออนไลน์
 
E-Book
คู่มือการปฏิบัติราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือพนักงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
E-SERVICE
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM
กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
พระราชบัญญัติ (จัดตั้ง อบต.)/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือราชการ
รายงาน
ห้องสมุด อบต.ราชสถิตย์
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำรวจความพึงพอใจ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ราชสถิตย์
ดาวน์โหลดเอกสารติดต่อทางราชการ
กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับ อบต.
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 035-949757 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ **หลักฐานในการขึ้นทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนสัตว์**
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ (ครั้งที่ 3) (ดู : 4) 17 ส.ค. 2564
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 3) 3 พ.ค. 2564
อบต.ราชสถิตย์ ขอเชิญชวน ร่วมรณรงค์ลดเมาเพิ่มสุข : ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจ ลดเหตุ เพื่อครอบครัว ในวันผู้สูงอายุ / วันครอบครัว / วันสงกรานต์ปี 2564 (ดู : 52) 10 เม.ย. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (ดู : 113) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 108) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2559-2562) (ดู : 106) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ดู : 102) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 53) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 76) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 59) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 (ดู : 45) 9 ก.พ. 2564
ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการขออนุญาตตั้งวัด (สำหรับประชาชน) (ครั้งที่ 1) (ดู : 3) 18 ม.ค. 2564
เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 130) 24 ธ.ค. 2563
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติและหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 149) 23 ธ.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 156) 16 ธ.ค. 2563
แผ่นพับภาษีป้าย (ดู : 87) 15 ธ.ค. 2563
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 72) 15 ธ.ค. 2563
ข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่ (ดู : 70) 15 ธ.ค. 2563
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 54) 8 ธ.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 70) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 156) 30 ต.ค. 2563
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 4) 9 ต.ค. 2563
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย (ดู : 113) 26 ส.ค. 2563
สารเร่งซุปเปอร์ พด. (ดู : 120) 26 ส.ค. 2563
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 110) 24 ส.ค. 2563
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (โควิด-๑๙) แพร่ระบาด (ดู : 187) 17 มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกครอบครัวให้มีการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ดู : 190) 17 มิ.ย. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 7) 29 พ.ค. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 5) 29 พ.ค. 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปี พ.ศ2563 (ดู : 7) 29 พ.ค. 2563
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ดู : 8) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 89) 19 พ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 20) 15 พ.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 20) 15 พ.ค. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 165) 13 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ดู : 209) 4 เม.ย. 2563
วิธีรับมือและป้องกันไวรัสโคโรนา (ดู : 177) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง (ดู : 170) 28 ก.พ. 2563
วิดีโอประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ สสส ราชสถิตย์ (ดู : 135) 13 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 11) 6 ม.ค. 2563
กฎหมายควบคุมอาคารความรู้สู่ประชาชน (ดู : 163) 17 ธ.ค. 2562
วิดีโอประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 125) 25 พ.ย. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 126) 21 พ.ย. 2562
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ และผู้รับผืดชอบต้อนรับให้คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ (ดู : 117) 21 พ.ย. 2562
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์ (นส. ๓ ก.) (ดู : 63) 12 พ.ย. 2562
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (ดู : 88) 1 ต.ค. 2562
เปลียนออฟฟิศให้เป็นสีเขียน (ดู : 123) 28 มิ.ย. 2562
เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 97) 25 มิ.ย. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานด้านรายได้หรือภาษี (ดู : 122) 25 มิ.ย. 2562
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล (ครั้งที่ 1) (ดู : 117) 24 มิ.ย. 2562
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (ครั้งที่ 2) (ดู : 308) 24 มิ.ย. 2562
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารสัญญาตามระเบียบพัสดุ(ครั้งที่3) (ดู : 116) 24 มิ.ย. 2562
เปิดลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน (ดู : 119) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน และพนักงานจ้าง (ดู : 132) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (ดู : 152) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 134) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (ดู : 196) 18 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 116) 18 มิ.ย. 2562
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 132) 17 มิ.ย. 2562
ประกาศสภาอบต.ราชสถิตย์ เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 118) 24 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035-949757 โทรสาร : 035-949758
E-mail Address : ratchasathit@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2018. www.ratchasathit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs