Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา | Q&A
  เมนูหลัก
  รู้จัก อบต.ราชสถิตย์
 
ประวัติ อบต.ราชสถิตย์
ผู้นำชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครวสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัด
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราชสถิตย์
 
แผนการกำเนิดงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ผลการดำเนินงาน
 
รายรับ - รายจ่าย
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ - รายจ่าย
งบทดลอง
การจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วิธีสอบราคา
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าว อบต.ราชสถิตย์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวฝึกอบรม
บทความ
กิจการสภา
 
ความรู้ออนไลน์
 
E-Book
คู่มือการปฏิบัติราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือพนักงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
E-SERVICE
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
KM
กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
พระราชบัญญัติ (จัดตั้ง อบต.)/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
หนังสือราชการ
รายงาน
ห้องสมุด อบต.ราชสถิตย์
ประกาศ
ระเบียบ
ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำรวจความพึงพอใจ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ราชสถิตย์
ดาวน์โหลดเอกสารติดต่อทางราชการ
กฎหมายน่ารู้ เกี่ยวกับ อบต.
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 035-949757 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ **หลักฐานในการขึ้นทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนสัตว์**
   
   
 
นายก อบต.ราชสถิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ปี 64 (ดู : 9)
🖍️ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งและลำดับที่ ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์ (ดู : 13)
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 418)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง อบต.ราชสถิตย์ (ดู : 33)
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 28)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างคลองป่าหัวพันธ์ หมู่ที่ ๑ บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๑๙ เมตร หนา o.๑๕ เมตร ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ o.๒o เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๗ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ดู : 121)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.๔๘-oo๔ สายถนนสะพานตาทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย หมู่ที่ ๑ บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๙o เมตร หนา o.๑๕ เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ o.๒o เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗o ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ฯ ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ดู : 164)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2564การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 48-004สายถนนสะพานตาทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,570 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 168)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 48-004สายถนนสะพานตาทองถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเกษไชโย หมู่ที่ 1 บ้านราชสถิตย์ ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,570 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเหล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 175)
 
ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 264)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (ดู : 268)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
โครงการอบรมเพื่อพัมนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม ประชุมพนักงาน วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเคารพธงชาติ ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติเชิญ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
   
แหล่งท่องเที่ยว   ผลิตภัณฑ์ตำบล
"พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า
ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง
เมืองสองพระนอน"
อ่างทองเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
ประวัติศาสตร์ มีโบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และธรรมชาติที่สรรค์สร้างจนเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองอ่างทอง ในประวัติศาสตร์พื้นที่
เมืองอ่างทองมีความสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือให้เห็น
เป็นหลักฐานประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี
 
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
     
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035-949757 โทรสาร : 035-949758
E-mail Address : ratchasathit@gmail.com
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2018. www.ratchasathit.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs